50-1701253-01-gayka-vtorich.-vala-36h1-5-bztdia-rb.200×200